Polityka prywatności

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO jest Piotr Konopka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Maxi-Profi z siedzibą w Warszawie (03-475), ul. Tadeusza Borowskiego 2 lok. 301, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5242202945, REGON: 014996112, telefon kontaktowy: 793 902 852, poczta elektroniczna: hurt@maxi-profi.eu.
 2. Administrator oświadcza, iż dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z 2018 r. poz. 138,723) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu
  II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usługi i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu danych w następujących celach:
  1. a) kontaktowania się z Użytkownikami w celu odpowiedzi na pytania i kwestie zawarte w Formularzu kontaktowym znajdującym się w Serwisie,
   b) realizacji usług świadczonych na rzecz Użytkowników na platformie B2B,
   c) realizowania usługi subskrypcji newslettera.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:
  1. a) Imię i nazwisko
   b) adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)
   c) numer telefonu
   d) adres poczty elektronicznej (e-mail)
   e) nazwa firmy, NIP
   III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, niepodlegania profilowaniu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). cess is not possible.
  2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora Danych Osobowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (hurt@maxi-profi.eu).
  3. Usunięcie Danych Osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub ich poważnym ograniczeniem.
  4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych jeśli upoważniają lub zobowiązują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   IV. POLITYKA COOKIES
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika Serwisu ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”. „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Cookies analityczne” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Serwisu. „Cookies analityczne” nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkowników.
  3. Użytkownik Serwisu ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz właściwe przepisy prawa polskiego.